Konsumentprisindex februari 2021

Inflationstakten 0,3 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i februari 2021 jämfört med februari 2020, i januari var ökningstakten 0,2 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgrupperna transport samt diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt). Från januari till februari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i februari 2021 jämfört med februari 2020 (samma som i januari). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare egnahemshusfastigheter, cigaretter, ombyggnad av egnahemshus, långa tågresor och diesel. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att hotellrum, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, tv-apparater och mobiltelefoner blev billigare. Från januari till februari var förändringen av konsumentpriserna 0,4 procent, vilket bland annat berodde på att priset på bränslen gick upp.

I februari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 1,5 procent, vilket är en nedgång från januari då förändringen var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2020 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,9 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framför allt av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i februari estimerat till 0,9 procent (samma som i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (1,0 procent i januari) och Sveriges 1,8 procent (1,9 procent i januari). Av EMU-länderna hade Nederländerna den snabbaste ökningstakten (med 1,9 procent) och Grekland den långsammaste (med -1,9 procent). För EU länderna var ökningstakten i januari 2020 ca 1,2 procent (0,3 procent i december), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2020 ca 2,2 procent (2,0 procent i december).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 14 april 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax