Konsumentprisindex februari 2022

Inflationstakten 3,4 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 3,4 procent i februari 2022 jämfört med februari 2021, i januari var ökningstakten 3,1 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 1,6 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, hälsovård, utbildning samt diverse varor och tjänster motverkade uppgången marginellt. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 4,5 procent i februari 2022 jämfört med februari 2021 (4,4 procent i januari). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bränslen, ombyggnad av egnahemshus och renovering i bostadsaktiebolag. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån och linjetrafik med fartyg blev billigare. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,5 procent, vilket bland annat berodde på dyrare bränslen jämfört med förra månaden.

I februari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 4,5 procent, vilket är en uppgång från januari då förändringen var 3,9 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2021 bidrog främst högre boendekostnader (med 1,4 procentenheter uppåt), där kostnader relaterat till ägande av bostaden ökade tillsammans med högre elpriser. Det var även prisuppgångar inom transport, där drivmedel och bilar var särskilt bidragande till uppgången. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,9 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i januari estimerat till 5,1 procent (5,0 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,1 procent (3,2 procent i december) och Sveriges 3,9 procent (4,5 procent i december). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 12,2 procent) och Frankrike den långsammaste (med 3,3 procent). För EU länderna var ökningstakten i december 2021 ca 5,3 procent (5,2 procent i november), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2021 ca 6,1 procent (5,9 procent i november).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 april 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax