Konsumentprisindex februari 2023

Inflationen fortsatte att öka i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 11,3 procent i februari 2023 jämfört med februari 2022. Detta innebär att inflationstakten ökat ytterligare från januaris rekordhöga nivå på 10,7 procent.

I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 4,9 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,4 procentenheter uppåt). Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 8,8 procent i februari 2023 jämfört med februari 2022 (8,4 procent i januari). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån och högre ränta på konsumtionskrediter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts och egnahemshusfastigheter blev billigare. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,8 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Från och med januari 2023 har SCB skiftat huvudfokus från KPIF till KPI i redovisningen av inflationen. I februari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 12,0 procent, vilket är en uppgång från januari då förändringen var 11,7 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2022 bidrog främst högre kostnader för boende (med 4,3 procentenheter uppåt) samt livsmedel (med 2,6 procentenheter uppåt). Från januari till februari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1 procent, månadsförändringen har främst påverkats av högre priser på livsmedel (med 0,4 procentenheter uppåt), medan lägre priser på el motverkade uppgången mest (med 0,4 procentenheter nedåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i februari estimerat till 8,5 procent (8,6 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 7,9 procent (samma ökningstakt som i januari) och Sveriges 9,7 procent (9,6 procent i januari). Av EMU-länderna hade Lettland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 20,1 procent) och Luxemburg den långsammaste (med 4,8 procent). För EU länderna var ökningstakten i januari 2023 ca 10,0 procent (10,4 procent i december), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2023 ca 8,4 procent (8,5 procent i december).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 april 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax