Konsumentprisindex februari 2024

Inflationstakten 3,4 procent i februari

De åländska konsumentpriserna steg med 3,4 procent i februari 2024 jämfört med februari 2023, i januari var ökningstakten 4,1 procent. I februari inverkade högre priser inom huvudgruppen diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången (med 1,5 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen (med 0,7 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna transport samt hälsovård motverkade uppgången marginellt. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2024.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,0 procent i februari 2024 jämfört med februari 2023 (ökningstakten var 3,3 procent i januari). I februari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare utrikes paketresor utanför EU. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, barndagvård och bensin blev billigare. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,5 procent, vilket bland annat berodde på att fjärrvärme och utrikes paketresor blev dyrare.

I februari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 4,5 procent, i januari var ökningstakten 5,4 procent. Till den totala uppgången sedan februari 2023 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,5 procentenheter uppåt) samt räntekostnader, bostadsrätt (med 0,7 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el samt drivmedel (som påverkade inflationstakten nedåt med 0,5 procentenheter respektive 0,2 procentenheter). Månadsförändringen från januari till februari var 0,2 procent, månadsförändringen har främst påverkats nedåt av lägre priser på el (med 0,4 procentenheter nedåt). Flera varugrupper hade en svag påverkan uppåt på månadsförändringen.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i februari estimerat till 2,6 procent (2,8 procent i januari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (samma som i januari) och Sveriges 2,6 procent (3,4 procent i januari). Av EMU-länderna hade Kroatien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 4,8 procent) och Lettland den långsammaste (med 0,7 procent). För EU länderna var ökningstakten i januari 2023 ca 3,1 procent (3,4 procent i december), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i januari 2023 ca 6,4 procent (6,5 procent i december).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 april 2024

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax