Konsumentprisindex januari 2012

Inflationen 2,9 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i januari 2012 jämfört med januari 2011. I december steg priserna med 2,6 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2011 till januari 2012 var 1,0 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,2 procent i januari på årsbasis jämfört med 2,9 procent i december. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med året innan. Samtidigt motverkades nedgången främst av billigare hemelektronik och mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från december till januari steg konsumentpriserna med 0,6 procent, vilket främst berodde på en höjning av punktskatterna (alkohol och trafikbränslen).

I januari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 1,9 procent på årsbasis, jämfört med 2,3 procent i december. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 1,4 procentenheter) medan uppgången motverkades framförallt av prissänkningar på hemelektronik (som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter). Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,9 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i januari preliminärt 2,7 procent (samma som i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå i januari 3,0 procent (2,6 procent i december) och Sveriges 0,7 procent (0,4 procent i december). Eurostat publicerar mer detaljerad HIKP-statistik först den 29 februari 2012.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, klicka här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 20 februari 2012

Kommande publicering preliminärt 14 mars 2012