Konsumentprisindex januari 2013

Inflationstakten minskade till 1,2 procent januari.

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i januari 2013 jämfört med januari 2012. I december steg priserna med 2,1 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med ca 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "kommunikationer" dämpade inflationen mest (båda med ca 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2012 till januari 2013 var 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i januari på årsbasis jämfört med 2,4 procent i december. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i januari mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent, trots att mervärdesskatten höjdes.

I januari var den svenska inflationstakten 0,0 procent, vilket är en uppgång sedan december då den var -0,1 procent. Till den oförändrade inflationstakten bidrog minskade räntekostnader med 0,6 procentenheter. Samtidigt bidrog höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker uppåt med 0,3 procentenheter. Från december till januari sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,8 procent.   

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i januari preliminärt 2,0 procent (2,2 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå i januari 2,6 procent (3,5 procent i december) och Sveriges 0,7 procent (1,0 procent i december).

Januari månads uppgifter publiceras något försenat då SCs viktningsmedotik för KPI genomgick en arbetsdryg föränding vid årsskiftet

För att läsa hela meddelandet klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 mars 2013 (uppdaterad 12 mars 2013)