Konsumentprisindex januari 2016

Inflationstakten 1,0 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i januari 2016 jämfört med januari 2015, i december var ökningstakten 1,1 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "rekreation och kultur" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera).  Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna var i januari oförändrade (0,0 procent) jämfört med januari 2015 (0,2 procent i december). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre fordonsskatt, skötselvederlag och sjukhusavgifter. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna för genomsnittsräntor på bostadslån, prenumerationsavgifter för tidskrifter och elektricitet. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna -0,4 procent.

I januari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,8 procent, vilket är en uppgång från december då den var 0,1 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2015 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,6 procentenheter. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i januari preliminärt 0,4 procent (0,2 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,0 procent (-0,3 procent i december) och Sveriges 1,3 procent (0,7 procent i december). Eurostat publicerar mer detaljerad HIKP-statistik först den 25 februari 2016. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2015 ca 2,7 procent (samma som i november).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 februari 2016

Kommande publicering preliminärt 17 mars 2016