Konsumentprisindex januari 2017

Inflationstakten 1,5 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i januari 2017 jämfört med januari 2016, i december var ökningstakten 1,0 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, kläder och skodon, kommunikationer samt rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från december till januari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i januari 2017 jämfört med januari 2016 (1,0 procent i december). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre konsumentpriser på bensin, fordonsskatter, cigaretter och el. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna för genomsnittsräntan på bostadslån, mobiltelefoner och räntor på konsumtionskrediter. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna -0,6 procent.

I januari steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,4 procent, vilket är en minskning från december då den var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2016 bidrog främst högre boendekostnader samt prishöjningar på drivmedel (med 0,4 procentenheter uppåt vardera). Uppgången motverkades främst av lägre priser på teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent. Under motsvarande period 2016 sjönk KPI med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i januari 1,8 procent (1,1 procent i december) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,7 procent (1,2 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (1,1 procent i december) och Sveriges 1,5 procent (1,7 procent i december). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 3,1 procent) och Ireland den långsammaste (med 0,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2016 ca 2,3 procent (2,2 procent i november).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Publicerad: 22 februari 2017, kommande publicering preliminärt 16 mars 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax