Konsumentprisindex januari 2020

Inflationstakten 0,3 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019, i december var ökningstakten 0,4 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,4 procentenheter nedåt). Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019 (i december var ökningstakten 0,9 procent). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på bensin, cigaretter, grönsaker och el. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på utrikes paketresor inom EU, genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner och tv-apparater. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna -0,3 procent, vilket bland annat berodde på billigare säsongskläder och utrikes flygresor.

I januari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt med 1,2 procent, vilket är en nedgång från december då förändringen var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2019 bidrog främst transport (med 0,6 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på el som påverkade inflationstakten nedåt med 0,6 procentenheter. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 1,5 procent. Under motsvarande period 2019 sjönk KPIF med 1,0 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i januari preliminärt 1,4 procent (1,3 procent i december) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,7 procent (1,6 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,1 procent i december) och Sveriges 1,5 procent (1,7 procent i december). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,2 procent) och Italien den långsammaste (med 0,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2019 ca 4,0 procent (3,7 procent i november).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 mars 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax