Konsumentprisindex januari 2021

Inflationstakten 0,2 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 0,2 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020, i december var ökningstakten -0,1 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgrupperna alkoholhaltiga drycker och tobak samt diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt vardera). Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020 (i december var ökningstakten 0,2 procent). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på cigaretter, utrikes flygresor, långa tågresor och egnahemshusfastigheter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att bränslen, hotellrum, grönsaker och genomsnittlig ränta på bostadslån blev billigare. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna 0,3 procent, vilket bland annat berodde på dyrare bensin jämfört med förra månaden.

I januari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent, vilket är en uppgång från december då förändringen var 0,5 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2020 bidrog främst höjda boendekostnader samt prisuppgångar på livsmedel och alkoholfria drycker (med 0,3 procentenheter uppåt vardera). Uppgången motverkades av lägre priser på datorer och tv-apparater samt drivmedel som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i januari estimerat till 0,9 procent (-0,3 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (0,2 procent i december) och Sveriges 1,9 procent (0,6 procent i december). Av EMU-länderna hade Nederländerna den snabbaste ökningstakten (med 1,7 procent) och Grekland den långsammaste (med -2,3 procent). För EU länderna var ökningstakten i december 2020 ca 0,3 procent, för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2020 ca 2,0 procent (samma som i november).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 15 mars 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax