Konsumentprisindex januari 2022

Inflationstakten 3,1 procent i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 3,1 procent i januari 2022 jämfört med januari 2021, i december var ökningstakten 2,8 procent. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 1,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden samt diverse varor och tjänster motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från december till januari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 4,4 procent i januari 2022 jämfört med januari 2021 (3,5 procent i december). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, ombyggnad av egnahemshus, bränslen och renovering i bostadsaktiebolag. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter och långa tågresor blev billigare. Från december till januari steg konsumentpriserna med 1,2 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el jämfört med förra månaden.

I januari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 3,9 procent, vilket är en nedgång från december då förändringen var 4,1 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2021 bidrog främst högre elpriser (med 0,8 procentenheter uppåt) och högre priser på drivmedel (med 0,7 procentenheter uppåt). Värt att notera är att årstakten för elpriserna inte var lika hög i januari jämfört med december, vilket är det främsta bidraget till att inflationstakten var lägre denna månad. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i januari estimerat till 5,1 procent (5,0 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,1 procent (3,2 procent i december) och Sveriges 3,9 procent (4,5 procent i december). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 12,2 procent) och Frankrike den långsammaste (med 3,3 procent). För EU länderna var ökningstakten i december 2021 ca 5,3 procent (5,2 procent i november), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2021 ca 6,1 procent (5,9 procent i november).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 14 mars 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax