Konsumentprisindex januari 2023

Inflationen fortsatte att öka i januari

De åländska konsumentpriserna steg med 10,7 procent i januari 2023 jämfört med januari 2022. Detta innebär att inflationstakten ökat ytterligare från decembers rekordhöga nivå på 9,8 procent.

I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 5,1 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,3 procentenheter uppåt). Från december till januari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 8,4 procent i januari 2023 jämfört med januari 2022 (9,1 procent i december). I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån och högre ränta på konsumtionskrediter samt dyrare diesel. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att egnahemshusfastigheter och receptbelagda läkemedel som inte ersätts blev billigare. Från december till januari steg konsumentpriserna med 0,6 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el och högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Från och med januari 2023 har SCB skiftat huvudfokus från KPIF till KPI i redovisningen av inflationen. I januari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 11,7 procent, vilket är en nedgång från december då förändringen var 12,3 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2022 bidrog främst högre kostnader för livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,6 procentenheter uppåt) samt räntekostnader, egnahem (med 1,5 procentenheter uppåt). Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1 procent, månadsförändringen har främst påverkats av lägre elpriser (med 1,6 procentenheter nedåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i januari estimerat till 8,5 procent (9,2 procent i december). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 7,9 procent (8,8 procent i december) och Sveriges 9,6 procent (10,8 procent i december). Av EMU-länderna hade Lettland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 21,6 procent) och Spanien den långsammaste (med 5,8 procent). För EU länderna var ökningstakten i december 2022 ca 10,4 procent (11,1 procent i november), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2022 ca 8,5 procent (9,0 procent i november).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 mars 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax