Konsumentprisindex juli 2008

Inflationstakten avtagande
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juli 4,8 procent, jämfört med 5,0 procent i juni. Högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" bidrog mest till den totala uppgången i juli (med 2,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kommunikationer" samt "rekreaktion och kultur" dämpade inflationen. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna i snitt med 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i juli på årsbasis med 4,4, samma ökning som i juni. Högre priser på boende, livsmedel och flytande bränslen bidrog mest till den totala uppgången. Inflationen dämpades av lägre priser på personbilar, hemelektronik och hemdatorer. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna i snitt med 0,1 procent, främst på grund av prissänkningar på kläder.

I juli steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 4,4 procent på årsbasis. Fortsättningsvis bidrog ökade räntekostnader på egna hem mest till den totala uppgången, medan prissänkningar främst inom gruppen rekreation och kultur motverkade uppgången. De svenska konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,1 procent från juni till juli, vilket främst kan förklaras med säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor.   

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var preliminärt 4,0 procent i juni (3,7 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,3 procent (4,1 procent i maj) och Sveriges 4,1 procent (3,9 procent i maj). Av EMU-länderna hade Slovenien fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (6,8 procent), medan Nederländerna hade den långsammaste (2,3 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.