Konsumentprisindex juli 2009

Fortsatt negativ inflationstakt i juli
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juli negativ, -0,3 procent, samma som i juni. Sänkta priserna inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" inverkade mest på den negativa inflationen (med 0,8 procentenheter). Inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" steg priserna, vilket motverkade den negativa inflationstakten mest (med 0,5 procentenheter). Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i snitt -0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i juli på årsbasis med 0,6 procent, jämfört med -0,1 procent i juni. Nedgången av konsumentpriserna beror främst på lägre räntor samt lägre priser på flytande bränslen. Samtidigt motverkades nedgången främst av högre livsmedelspriser. Konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,6 procent från juni till juli.

I Sverige var inflationstakten på årsbasis i juli fortsatt negativ, -0,9 procent. I juni var inflationstakten -0,6 procent. Till nedgången av konsumentpriserna bidrog främst sänkta räntekostnader för egnahemsägare. Samtidigt motverkades den negativa inflationen främst av högre hyror. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var preliminärt i juli -0,7 procent (-0,1 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,6 procent i juni) och Sveriges 1,8 procent (1,6 procent i juni). Av EMU-länderna hade Finland den snabbaste ökningstakten (1,2 procent), medan Irland hade den långsammaste (-2,6 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.