Konsumentprisindex juli 2013

Inflationen 1,7 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i juli 2013 jämfört med juli 2012, i juni var ökningstakten 1,6 procent. I juli inverkade fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" alltjämt dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från juni till juli steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i juli på årsbasis, i juni var ökningstakten 1,4 procent. I juli berodde mer än hälften av inflationen på dyrare livsmedel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i juli alltjämt mest av lägre räntor samt billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från juni till juli var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I juli steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är en liten uppgång jämfört med -0,1 procent i juni. I Sverige hade högre livsmedelspriser störst effekt uppåt på inflationstakten (med 0,4 procentenheter) medan minskade räntekostnader motverkade uppgången mest (med 0,7 procentenheter). Från juni till juli sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.  

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i juli preliminärt 1,6 procent (samma som i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,7 procent (samma som i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,5 procent (2,3 procent i juni) och Sveriges 0,8 procent (0,5 procent i juni). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (3,9 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -0,5 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 augusti 2013             

Kommande publicering preliminärt 16 september 2013