Konsumentprisindex juli 2016

Inflationstakten 0,2 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 0,2 procent i juli 2016 jämfört med juli 2015, i juni var ökningstakten -0,1 procent. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt).  Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i juli med i genomsnitt 0,5 procent jämfört med juli 2015 (0,4 procent i juni). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, sjukhusavgifter och tandläkararvoden samt dyrare hotellrum. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen och genomsnittsräntan på bostadslån. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

I juli steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,1 procent (förändringstakten var 1,0 procent i juni). Till den totala uppgången sedan juli 2015 bidrog framförallt prishöjningar på el (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på teletjänster och utrustning samt drivmedel som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera. Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juli preliminärt 0,2 procent (0,1 procent i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,2 procent (0,1 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (0,3 procent i juni) och Sveriges 1,1 procent (1,2 procent i juni). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 2,0 procent) och Slovakien den långsammaste (med -0,9 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2016 ca 2,3 procent (samma som i maj).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 18 augusti 2016

Kommande publicering 15 september 2016