Konsumentprisindex juli 2018

Inflationstakten 1,5 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i juli 2018 jämfört med juli 2017, i juni var ökningstakten 1,1 procent. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning o rutinunderhåll, kommunikationer samt restauranger och hotell motverkade uppgången (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i juli 2018 jämfört med juli 2017 (i juni var inflationstakten 1,2 procent). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter och bensin samt högre kostnader för grundläggande renoveringar. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna gick ned och ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, mobiltelefoner, fritidskläder och tv-apparater blev billigare. Från juni till juli var förändringen av konsumentpriserna -0,1 procent.

I juli steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,1 procent, vilket är oförändrat sedan juni. Till den totala uppgången sedan juli 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,9 procentenheter uppåt), varav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el. Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt. Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på paketresor (med 0,3 procentenheter).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juli 2,1 procent (2,0 procent i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,2 procent (2,1 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent (1,2 procent i juni) och Sveriges 2,2 procent (2,1 procent i juni). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,3 procent) och Grekland den långsammaste (med 0,8 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2018 ca 3,1 procent (2,9 procent i maj).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 september 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax