Konsumentprisindex juli 2019

Inflationstakten 0,5 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 0,5 procent i juli 2019 jämfört med juli 2018, i juni var ökningstakten 0,6 procent. I juli inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen transport motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i juli 2019 jämfört med juli 2018 (i juni var ökningstakten 1,0 procent). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre elpriser, dyrare cigaretter, hyror, mobilkommunikationstjänster och grundliga reparationer av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, hotellrum, egnahemshusfastigheter och tv-apparater blev billigare. Från juni till juli var förändringen av konsumentpriserna -0,3 procent, vilket bland annat berodde på att priser på grönsaker och heminventarier gick ned.

I juli steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent, vilket är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent. Till den totala uppgången sedan juli 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 0,6 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent, under motsvarande period 2018 steg KPI med 0,5 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juli preliminärt 1,0 procent (1,3 procent i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,4 procent (1,6 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (1,1 procent i juni) och Sveriges 1,5 procent (1,6 procent i juni). Av EMU-länderna hade Lettland och Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,0 procent vardera) och Portugal den långsammaste (med -0,7 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2019 ca 3,5 procent (3,7 procent i maj).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 september 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax