Konsumentprisindex juli 2020

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Observera att spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) medförde att regeringarna både i Finland och på Åland var tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta påverkade Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna tillförlitliga mått på inflationen. I takt med att samhället återigen öppnar upp förbättras tillgången till prisuppgifter och måttet på inflationen får större säkerhet.

Inflationstakten -0,6 procent i juli

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,6 procent i juli 2020 jämfört med juli 2019, i juni var förändringen -0,5 procent. I juli inverkade lägre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala nedgången (med 0,5 procentenheter nedåt). Högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och tobak, hälsovård samt diverse varor och tjänster motverkade nedgången mest (med 0,1 procentenheter uppåt vardera). Från juni till juli steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,6 procent i juli 2020 jämfört med juli 2019 (i juni var inflationstakten 0,0 procent). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, penningspel och receptbelagda läkemedel som ersätts. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest på grund av att bränslen och hotellrum blev billigare samt lägre genomsnittlig ränta på bostadslån. Från juni till juli var månadsförändringen av konsumentpriserna 0,4 procent, vilket närmast berodde på att priser på penningspel och bensin steg.

I juli var de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt 0,5 procent, vilket är en lägre inflationstakt jämfört med juni då inflationstakten var 0,7 procent. Inflationstakten påverkades främst av högre priser på hyrbilar (med 0,2 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el, kläder och tandläkararvoden (som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera). Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juli preliminärt 0,4 procent (0,3 procent i juni) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 0,9 procent (0,8 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,7 procent (0,1 procent i juni) och Sveriges 0,7 procent (0,9 procent i juni). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 1,8 procent) och Grekland den långsammaste (med -2,1 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2020 ca 2,3 procent (2,1 procent i maj).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 september 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax