Konsumentprisindex juli 2022

Inflationstakten 6,8 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 6,8 procent i juli 2022 jämfört med juli 2021, samma ökningstakt som i juni. I juli inverkade högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport mest på den totala uppgången (med 2,1 procentenheter uppåt vardera). Andra betydande prisökningar skedde i gruppen livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,4 procentenheter). Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 7,8 procent i juli 2022 jämfört med juli 2021 (samma ökningstakt som i juni). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, receptbelagda läkemedel som inte ersätts, linjetrafik med fartyg och ljud- och videoinspelningar blev billigare. Från juni till juli steg konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el, högre genomsnittliga räntor på bostadslån och dyrare lagrade ostar. Denna ökning dämpades av lägre priser på bensin och diesel.

I juli steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 8,0 procent, vilket är en nedgång från juni då förändringen var 8,5 procent. Till den totala uppgången sedan juli 2021 bidrog främst högre kostnader för livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,9 procentenheter uppåt). Det var även betydande prisuppgångar inom transport samt boende (med 1,8 procentenheter uppåt respektive 1,7 procentenheter uppåt). Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent, månadsförändringen påverkades till stor del av lägre elpriser.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioderFörändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i juli estimerat till 8,9 procent (8,6 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 8,0 procent (8,1 procent i juni) och Sveriges 8,3 procent (8,9 procent i juni). Av EMU-länderna hade Estland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 22,7 procent) och Malta den långsammaste (med 6,5 procent). För EU länderna var ökningstakten i juni 2021 ca 9,6 procent (8,8 procent i maj), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2021 ca 9,2 procent (8,9 procent i maj).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 september 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax