Konsumentprisindex juni 2009

Fortsatt negativ inflationstakt i juni
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni negativ, -0,3 procent. I maj var inflationstakten -0,4 procent. Sänkta priserna inom huvudgruppen "transport" inverkade mest på den negativa inflationen (med 0,8 procentenheter). Inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" steg priserna, vilket motverkade den negativa inflationstakten mest (med 0,6 procentenheter). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i snitt 0,6 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i juni på årsbasis med 0,1 procent, jämfört med 0,0 procent i maj. Nedgången av konsumentpriserna beror främst på lägre räntor samt lägre priser på flytande bränslen. Samtidigt motverkades nedgången främst av högre hyror. Konsumentpriserna steg i snitt med 0,2 procent från maj till juni.

I Sverige var inflationstakten på årsbasis i juni fortsatt negativ, -0,6 procent. I maj var inflationstakten -0,4 procent. Till nedgången av konsumentpriserna bidrog främst sänkta boendekostnader. Samtidigt motverkades den negativa inflationen främst av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. Från maj till juni steg konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i juni 2009 preliminärt -0,1 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,6 procent (1,5 procent i maj) och Sveriges 1,6 procent (1,7 procent i maj). Av EMU-länderna hade Malta (2,8 procent) den snabbaste ökningstakten, medan Irland hade den långsammaste (-2,2 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.