Konsumentprisindex juni 2010

Inflationstakten 1,5 procent i juni

I juni steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,5 procent, jämfört med 1,8 procent i maj. I juni inverkade högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "transport" mest på den totala uppgången (med 1,0 procentenheter respektive 0,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" dämpade inflationen mest (med 0,7 procentenheter). Mellan maj och juni 2010 steg de åländska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan maj och juni minskade livsmedelspriserna på Åland med 1,5 procent (i Finland steg de med 0,1 procent). Sedan juni ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 4,5 procent och i Finland med 6,2 procent.

I juni steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 0,9 procent jämfört med 1,0 procent i maj. Högre priser på flytande bränslen bidrog mest till den totala uppgången, medan inflationen dämpades mest av lägre priser på livsmedel samt lägre räntor. Den månadsvisa förändringen från maj till juni var 0,2 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 0,9 procent på årsbasis i juni, jämfört med 1,2 procent i maj. Prishöjningar inom transportområdet bidrog mest till den totala uppgången (med 0,3 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av sänkta räntekostnader för egnahemsägare (med 0,6 procentenheter). Från maj till juni var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i juni preliminärt 1,4 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,9 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (1,4 procent i maj) och Sveriges 1,6 procent (1,9 procent i maj). Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (5,2 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,0 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 juli 2010

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
 Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)