Konsumentprisindex juni 2016

Inflationstakten -0,1 procent i juni

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i juni 2016 jämfört med juni 2015, i maj var ökningstakten 0,9 procent. I juni inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala nedgången (med 0,3 procentenheter nedåt vardera). Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" motverkade nedgången mest (med 0,4 procentenheter uppåt).  Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i juni med i genomsnitt 0,4 procent jämfört med juni 2015 (0,3 procent i maj). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt och sjukhusavgifter samt högre priser på ersättningsgilla receptbelagda läkemedel och högre tandläkararvoden. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen och genomsnittsräntan på bostadslån. Från maj till juni blev konsumentpriserna oförändrade.

I juni steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,0 procent (förändringstakten var 0,6 procent i maj). Till den totala uppgången sedan juni 2015 bidrog framförallt prishöjningar på el (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framförallt av lägre priser på teletjänster och utrustning samt lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juni preliminärt 0,1 procent (-0,1 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,0 procent (-0,1 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,3 procent (samma som i maj) och Sveriges 1,2 procent (0,8 procent i maj). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,8 procent) och Cypern den långsammaste (med -2,0 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2016 ca 2,3 procent (samma som i april).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 juli 2016

Kommande publicering preliminärt 18 augusti 2016