Konsumentprisindex juni 2017

Inflationstakten 1,9 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 1,9 procent i juni 2017 jämfört med juni 2016, i maj var ökningstakten 2,0 procent. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen hälsovård mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll motverkade uppgången (med 0,0 procentenheter nedåt). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,7 procent i juni 2017 jämfört med juni 2016 (samma ökningstakt som i maj). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre konsumentpriser på cigaretter, fordonsskatt, el och hotellrum. Stegringen av konsumentpriserna på årsnivå dämpades främst på grund av lägre priser på mobiltelefoner, penningspel och begagnade bilar samt lägre räntor på bostadslån och konsumentkrediter. Från maj till juni var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I juni steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent, vilket är en oförändrad inflationstakt från maj. Till den totala uppgången sedan juni 2016 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,4 procentenheter). Uppgången motverkades främst av sänkta priser på teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,1 procentenheter i juni. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juni 1,3 procent (1,4 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,4 procent (1,6 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (samma som i maj) och Sveriges 1,8 procent (samma som i maj). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 3,5 procent) och Irland den långsammaste (med -0,6 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2017 ca 2,1 procent (2,4 procent i april).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 augusti 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax