Konsumentprisindex juni 2018

Inflationstakten 1,1 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i juni 2018 jämfört med juni 2017, i maj var ökningstakten 1,2 procent. I juni inverkade högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen restauranger och hotell motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i juni 2018 jämfört med juni 2017 (i maj var inflationstakten 1,0 procent). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare bränsle och cigaretter samt högre ombyggnadskostnader. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna, genomsnittsräntan på bostadslån, mobiltelefoner och tv-apparater blev billigare. Från maj till juni var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I juni steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,1 procent, vilket är en uppgång sedan maj då ökningen var 1,9 procent. Till den totala uppgången sedan juni 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,9 procentenheter uppåt). Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på paketresor (med 0,3 procentenheter).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juni 2,0 procent (1,9 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,0 procent (samma som i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,0 procent i maj) och Sveriges 2,1 procent (2,0 procent i maj). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,9 procent) och Irland den långsammaste (med 0,7 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2018 ca 2,9 procent (2,7 procent i april).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 augusti 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax