Konsumentprisindex juni 2019

Inflationstakten 0,6 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 0,6 procent i juni 2019 jämfört med juni 2018, i maj var ökningstakten 1,0 procent. I juni inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen restauranger och hotell motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt). Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i juni 2019 jämfört med juni 2018 (i maj var ökningstakten 1,2 procent). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre elpriser, dyrare cigaretter, hyror, bankserviceavgifter och grundliga reparationer av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, egnahemshusfastigheter, tv-apparater och begagnade bilar blev billigare. Från maj till juni var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I juni steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,8 procent, vilket är en sänkning sedan maj då inflationstakten var 2,2 procent. Till den totala uppgången sedan juni 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 0,6 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent, under motsvarande period 2018 steg KPI med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder maj 2018 - april 2019

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juni preliminärt 1,3 procent (1,2 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (samma som i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (1,3 procent i maj) och Sveriges 1,6 procent (2,1 procent i maj). Av EMU-länderna hade Lettland den snabbaste ökningstakten (med 3,1 procent) och Grekland den långsammaste (med 0,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2019 ca 3,7 procent (3,8 procent i april).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 19 augusti 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax