Konsumentprisindex juni 2021

Inflationstakten 1,7 procent i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i juni 2021 jämfört med juni 2020, i maj var ökningstakten 1,6 procent. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången (med 0,8 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon, inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden samt utbildning motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,0 procent i juni 2021 jämfört med juni 2020 (2,2 procent i maj). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare bensin, diesel, egnahemshusfastigheter och ombyggnad av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att långa tågresor, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, linjetrafik med fartyg och TV-apparater blev billigare. Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent, vilket bland annat berodde på att priser på kläder och grönsaker föll.

I juni steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 1,6 procent, vilket är en nedgång från maj då förändringen var 2,1 procent. Till den totala uppgången sedan juni 2020 bidrog främst högre kostnader för boende (med 0,9 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framför allt av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i juni estimerat till 1,9 procent (2,0 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,9 procent (2,3 procent i maj) och Sveriges 1,8 procent (2,4 procent i maj). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,7 procent) och Portugal den långsammaste (med -0,6 procent). För EU länderna var ökningstakten i maj 2020 ca 2,3 procent (2,0 procent i april), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2020 ca 4,3 procent (3,8 procent i april).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 13 augusti 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax