Konsumentprisindex maj 2008

Inflationen 5,0 procent på årsbasis
I maj steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 5,0 procent jämfört med 4,2 procent i april. Högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" bidrog mest till den totala uppgången i maj (med 1,1 respektive 2,3 procentenheter) medan lägre priser inom huvudgruppen kommunikationer dämpade inflationen. Från april till maj steg konsumentpriserna i snitt med 0,5 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i snitt med 4,2 procent i maj jämfört med 3,5 i april. Högre priser på boende och livsmedel bidrog mest till den totala uppgången, medan lägre priser på personbilar, underhållningselektronik och datorer dämpade inflationen mest. Konsumentpriserna steg i snitt med 0,5 procent från april till maj, främst på grund av bränsle och mjölkprodukter.

I maj steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 4,0 procent på årsbasis, från 3,4 procent i april. Ökade boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången, medan främst prissänkningar inom grupperna rekreation och kultur samt teletjänster och teleutrustning motverkade uppgången. De svenska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,4 procent från april till maj.   

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i april 2008 preliminärt 3,3 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,3 procent och Sveriges 3,2 procent. Av EMU-länderna hade Slovenien (6,2 procent) den snabbaste ökningstakten, medan Nederländerna hade den långsammaste (1,7 procent).

Hela meddelandet kan du läsa här.