Konsumentprisindex maj 2009

Negativ inflationstakt i maj
De åländska konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,4 procent på årsbasis i maj, i april steg priserna med 0,1 procent. De sänkta priserna inom huvudgruppen "transport" inverkade mest på den negativa inflationen (med 0,9 procentenheter). Inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" steg priserna, vilket motverkade den negativa inflationstakten mest (med 0,5 procentenheter). Från april till maj steg konsumentpriserna i snitt med 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna var oförändrade i maj jämfört med maj 2008 (0,0 procent), i april var inflationstakten på årsbasis 0,8 procent. Högre priser på livsmedel bidrog fortsättningsvis mest till den totala uppgången, medan lägre räntor samt lägre priser på flytande bränsle dämpade inflationen mest. Konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,2 procent från april till maj, främst på grund av lägre priser på livsmedel samt lägre räntor.

I Sverige var inflationstakten på årsbasis i maj fortsatt negativ, -0,4 procent. I april var inflationstakten -0,1 procent. Sänkta boendekostnader i egnahem (exklusive energi) inverkade mest på den negativa inflationen. Samtidigt motverkades den negativa inflationen främst av högre livsmedelspriser. Från april till maj steg konsumentpriserna i snitt med 0,1 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i maj 2009 preliminärt 0,0 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,5 procent och Sveriges 1,7 procent. Av EMU-länderna hade Malta (3,4 procent) den snabbaste ökningstakten, medan Irland hade den långsammaste (-1,7 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.