Konsumentprisindex maj 2016

Inflationstakten 0,9 procent i maj

De åländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i maj 2016 jämfört med maj 2015, i april var ökningstakten 1,6 procent. I maj inverkade högre priser inom huvudgrupperna "hälsovård" samt "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt).  Från april till maj sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i maj med i genomsnitt 0,3 procent jämfört med maj 2015 (samma förändringstakt som i april). I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre fordonsskatt, skötselvederlag och sjukhusavgifter samt dyrare ersättningsgilla receptbelagda läkemedel. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen och genomsnittsräntan på bostadslån. Från april till maj var förändringen av konsumentpriserna ca -0,0 procent.

I maj steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,6 procent (förändringstakten var 0,8 procent i april). Till den totala uppgången sedan maj 2015 bidrog framförallt prishöjningar på kläder, diverse varor och tjänster samt livsmedel (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Uppgången motverkades framförallt av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i maj preliminärt -0,1 procent (-0,2 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,1 procent (-0,2 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,3 procent (samma som i april) och Sveriges 0,8 procent (1,0 procent i april). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Cypern den långsammaste (med -1,9 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2016 ca 2,3 procent (samma som i mars).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 juni 2016

Kommande publicering preliminärt 15 juli 2016