Konsumentprisindex maj 2018

Inflationstakten 1,2 procent i maj

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i maj 2018 jämfört med maj 2017, i april var ökningstakten 1,4 procent. I maj inverkade högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen restauranger och hotell motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter nedåt). Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i maj 2018 jämfört med maj 2017 (i april var inflationstakten 0,8 procent). I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, bensin och gurka samt högre fritt finansierade hyror. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvårdsavgifter gick ned och mobiltelefoner, begagnade bilar och långa tågresor blev billigare. Från april till maj var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I maj steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är en uppgång sedan april då ökningen var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan maj 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,7 procentenheter uppåt). Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Till månadsförändringen bidrog högre priser på livsmedel, drivmedel samt restauranger och logi (med 0,1 procentenheter vardera).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i maj 1,9 procent (1,3 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,0 procent (1,5 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (0,8 procent i april) och Sveriges 2,0 procent (1,8 procent i april). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,1 procent) och Irland den långsammaste (med 0,7 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2018 ca 2,7 procent (2,8 procent i mars).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 juli 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax