Konsumentprisindex maj 2023

Inflationstakten sjönk i maj

De åländska konsumentpriserna steg med 7,6 procent i maj 2023 jämfört med maj 2022, i april var ökningstakten 9,4 procent. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen diverse varor mest på den totala uppgången (med 2,3 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen (med 2,2 procentenheter uppåt) samt livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna transport och hälsovård motverkade uppgången marginellt (med 0,2 procentenheter respektive 0,1 procentenheter neråt). Från april till maj sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,8 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 6,8 procent i maj 2023 jämfört med maj 2022 (7,9 procent i april). I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, dyrare el och högre ränta på konsumtionskrediter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att bensin, diesel och aktielägenheter blev billigare. Från april till maj steg konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

Från och med januari 2023 har SCB skiftat huvudfokus från KPIF till KPI i redovisningen av inflationen. I maj steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 9,7 procent, vilket är en minskning från april då förändringen var 10,5 procent. Till den totala uppgången sedan maj 2022 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,9 procentenheter uppåt) samt livsmedel (med 1,7 procentenheter uppåt). Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent, månadsförändringen har främst påverkats av högre priser på restauranger och logi samt rekreation och kultur (med 0,3 procentenheter respektive 0,2 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i maj estimerat till 6,1 procent (7,0 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 5,0 procent (6,3 procent i april) och Sveriges 6,7 procent (7,7 procent i april). Av EMU-länderna hade Lettland och Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 12,3 procent) och Luxemburg den långsammaste (med 2,0 procent). För EU länderna var ökningstakten i april 2023 ca 8,1 procent (8,3 procent i mars), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2023 ca 6,5 procent (6,9 procent i mars).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 juli 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax