Konsumentprisindex maj 2024

Inflationstakten 3,8 procent i maj

De åländska konsumentpriserna steg med 3,8 procent i maj 2024 jämfört med maj 2023, i april var ökningstakten 2,9 procent. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 1,9 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen diverse varor och tjänster (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen hälsovård motverkade uppgången marginellt. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2024.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i maj 2024 jämfört med maj 2023 (ökningstakten var 1,9 procent i april). I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare utrikes paketresor utanför EU. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, barndagvård och egnahemshusfastigheter blev billigare. Från april till maj sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

I maj steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 3,7 procent, en nedgång från april då ökningstakten var 3,9 procent. Till den totala uppgången sedan maj 2023 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,1 procentenheter uppåt) samt räntekostnader, bostadsrätt (med 0,5 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el (som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter). Månadsförändringen från april till maj var 0,2 procent, månadsförändringen har främst påverkats uppåt av högre priser på logi (med 0,2 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i maj estimerat till 2,6 procent (2,4 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (0,6 procent i april) och Sveriges 2,5 procent (2,4 procent i april). Av EMU-länderna hade Belgien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 4,9 procent) och Lettland den långsammaste (med 0,2 procent). För EU länderna var ökningstakten i april 2023 ca 2,6 procent (samma som i mars), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2023 ca 6,7 procent (samma som i mars).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 juli 2024

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax