Konsumentprisindex mars 2009

 

Negativ inflationstakt i marsDe åländska konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,3 procent på årsbasis i mars, i februari steg priserna med 0,5 procent. De sänkta priserna inom huvudgruppen "transport" inverkade mest på den negativa inflationen (med 1,2 procentenheter). Inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" steg priserna, vilket motverkade den negativa inflationstakten mest (med 1,0 procentenheter). Från februari till mars steg konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

I mars steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 0,9 procent jämfört med 1,7 i februari. Högre priser på livsmedel bidrog mest till den totala uppgången, medan inflationen dämpades mest av att priserna på bränsle gick ned och att räntorna sjönk. Den månadsvisa förändringen från februari till mars var 0,1 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 0,2 procent på årsbasis i mars. I februari var inflationstakten 0,9 procent. Även i Sverige bidrog högre livsmedelspriser mest till den totala uppgången (med 0,6 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av räntesänkningar. Från februari till mars steg konsumentpriserna i snitt med 0,3 procent.   

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i mars 2009 preliminärt 0,6 procent på årsbasis. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt 2,0 procent och Sveriges 1,9 procent. Av EMU-länderna hade Malta (3,9 procent) fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.