Konsumentprisindex mars 2010

Inflationstakten ökade i mars

I mars steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,9 procent, jämfört med 1,7 procent i februari. I mars inverkade högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "transport" mest på den totala uppgången (med 1,0 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" dämpade inflationen mest (med 0,8 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från februari till mars 2010 var 0,3 procent.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan februari och mars sjönk livsmedelspriserna på Åland med 2,1 procent (i Finland steg de med 0,2 procent). Sedan mars ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 5,3 procent och i Finland med 5,9 procent.

I mars steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 0,6 procent jämfört med 0,1 procent i februari. Högre priser på flytande bränslen bidrog mest till den totala uppgången, medan inflationen dämpades mest av lägre räntor samt lägre priser på livsmedel. Den månadsvisa förändringen från februari till mars var 0,5 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 1,2 procent på årsbasis i mars, vilket var oförändrat jämfört med februari. Prishöjningar inom transportområdet bidrog mest till den totala uppgången (med 0,9 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av räntesänkningar (med 1,0 procentenheter). Från februari till mars steg konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i mars preliminärt 1,4 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,9 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,5 procent (1,3 procent i februari) och Sveriges 2,5 procent (2,8 procent i februari). Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (3,9 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,4 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 april 2010

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
 Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)