Konsumentprisindex mars 2012

Inflationen 2,1 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 2,1 procent i mars jämfört med mars 2011. I februari steg priserna med 2,9 procent på årsbasis. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kommunikationer" samt "rekreation och kultur" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter vardera). Den månadsvisa förändringen från februari till mars var 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i mars på årsbasis jämfört med 3,1 procent i februari. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i mars mest av billigare hemelektronik och kommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,4 procent.

I mars steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 1,5 procent på årsbasis, jämfört med 1,9 procent i februari. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 0,7 procentenheter) medan främst sänkta priser på stora tv-apparater motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter). Från februari till mars steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i mars preliminärt 2,7 procent (samma som i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,9 procent (3,0 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,9 procent (3,0 procent i februari) och Sveriges 1,1 procent (1,0 procent i februari). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (4,7 procent) och Grekland den långsammaste med 1,4 procent.

Äldre indexserier
Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, klicka här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 april 2012

Kommande publicering preliminärt 16 maj 2012