Konsumentprisindex mars 2013

Inflationen 1,2 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i mars 2013 jämfört med mars 2012, i februari var ökningstakten 1,0 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från februari till mars var 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i mars på årsbasis, det vill säga samma som i februari. I mars steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i mars mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,5 procent.

I mars var de svenska konsumentpriserna i snitt oförändrade på årsbasis (0,0 procent), jämfört med -0,2 procent i februari. I Sverige hade minskade räntekostnader störst effekt på inflationstakten (nedåt med 0,6 procentenheter) medan ökade priser på kläder och skor, höjda hyror samt högre livsmedelpriser bidrog uppåt (med vardera 0,2 procentenheter). Från februari till mars steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i mars preliminärt 1,7 procent (1,8 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,9 procent (2,0 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,5 procent (samma som i februari) och Sveriges 0,5 procent (samma som i februari). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (3,8 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -0,2 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 april 2013

Kommande publicering preliminärt 16 maj 2013