Konsumentprisindex mars 2015

Inflationstakten -0,1 procent i mars

De åländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i mars 2015 jämfört med mars 2014, i februari var ökningstakten 0,2 procent. I mars inverkade lägre priser inom huvudgruppen "restaurang och hotell" mest på den totala nedgången (med 0,4 procentenheter), medan högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria dryker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "diverse varor och tjänster" motverkade nedgången (med 0,1 procentenheter vardera).  Från februari till mars sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i mars på årsbasis (samma som i februari). I mars steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av högre hyror samt dyrare tobak och underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i mars främst på grund av billigare bränslen, ägarbostäder och mejeriprodukter. Från februari till mars steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

I mars steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en uppgång från februari då inflationstakten var 0,1 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2014 bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (med 0,2 procentenheter) och högre drivmedelspriser (med 0,1 procentenheter). Framförallt lägre el- och bränslepriser samt prissänkningar på böcker under den årliga bokrean motverkade uppgången (uppåt med 0,1 procentenheter vardera). Från februari till mars steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

 Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige  

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i mars preliminärt -0,1 procent (-0,3 procent i februari ) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,1 procent (-0,3 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,0 procent (-0,1 i februari) och Sveriges 0,7 procent (samma som i februari). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (med 0,9 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -1,9 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2015 ca 2,7 procent (i januari var ökningstakten ca 2,5 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 april 2015

Kommande publicering preliminärt 19 maj 2015