Konsumentprisindex mars 2016

Inflationstakten 1,3 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i mars 2016 jämfört med mars 2015, i februari var ökningstakten 0,4 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen "restauranger och hotell" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt).  Från februari till mars ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i mars med i genomsnitt -0,0 procent jämfört med mars 2015 (förändringstakten var -0,1 procent i februari). I mars sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av lägre konsumentpriser på bränseln och genomsnittsräntor på bostadslån. Mest steg konsumentpriserna jämfört med året innan på grund av högre fordonsskatt, skötselvederlag, sjukhusavgifter och tandläkararvoden. Från februari till mars var förändringen av konsumentpriserna 0,4 procent.

I mars steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,8 procent, vilket är en uppgång sedan februari då de var 0,4 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2015 bidrog framförallt prishöjningar på livsmedel (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framförallt av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,5 procentenheter. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i mars preliminärt 0,0 procent (-0,2 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,0 procent (-0,1 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,0 procent (-0,1 procent i februari) och Sveriges 1,2 procent (0,8 procent i februari). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Cypern den långsammaste (med -2,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2016 ca 2,4 procent (2,6 procent i januari).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 april 2016

Kommande publicering preliminärt 18 maj 2016