Konsumentprisindex mars 2017

Inflationstakten 1,3 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i mars 2017 jämfört med mars 2016, i februari var ökningstakten 2,1 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen hälsovård mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon, kommunikationer samt rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från februari till mars sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i mars 2017 jämfört med mars 2016 (1,2 procent i februari). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre konsumentpriser på bränslen, cigaretter, fordonsskatt och el. Den största nedgången jämfört med året innan stod räntorna på bostadslån och konsumtionskrediter samt konsumentpriserna på mobiltelefoner för. Från februari till mars var förändringen av konsumentpriserna 0,0 procent.

I mars steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,3 procent, vilket är en ökning från februari då ökningen var 1,8 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2016 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av sjunkande priser på utrikes flygresor samt teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera. Från februari till mars var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i mars 1,5 procent (2,0 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (2,0 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (1,4 procent i februari) och Sveriges 1,4 procent (1,9 procent i februari). Av EMU-länderna hade Lettland den snabbaste ökningstakten (med 3,3 procent) och Irland den långsammaste (med 0,6 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2017 ca 2,4 procent (2,6 procent i januari).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 maj 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax