Konsumentprisindex mars 2019

Inflationstakten 1,0 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i mars 2019 jämfört med mars 2018, i februari var ökningstakten 1,4 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från februari till mars sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i mars 2019 jämfört med mars 2018 (i februari var ökningstakten 1,3 procent). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare elektricitet, ombyggnad av egnahemshus, cigaretter, bankserviceavgifter och högre hyror. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, tv-apparater och egnahemshusfastigheter blev billigare. Från februari till mars var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent, vilket bland annat berodde på att priset på bensin gick upp.

I mars steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är oförändrat från februari. Till den totala uppgången sedan mars 2018 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,8 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent, under motsvarande period 2018 steg KPI med 0,3 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder april 2018 - mars 2019

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i mars preliminärt 1,4 procent (1,5 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (samma som i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,3 procent i februari) och Sveriges 1,8 procent (1,9 procent i februari). Av EMU-länderna hade Nederländerna den snabbaste ökningstakten (med 2,9 procent) och Portugal den långsammaste (med 0,8 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2019 ca 3,1 procent (samma som i januari).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 maj 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax