Konsumentprisindex mars 2020

Inflationstakten -0,1 procent i mars

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,1 procent i mars 2020 jämfört med mars 2019, i februari var ökningstakten 0,2 procent. I mars inverkade lägre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala nedgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och tobak, hälsovård samt diverse varor och tjänster motverkade nedgången mest (med 0,1 procentenheter uppåt vardera). Från februari till mars sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,6 procent i mars 2020 jämfört med mars 2019 (i februari var ökningstakten 0,8 procent). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, receptbelagda läkemedel som ersätts, frukter, grönsaker och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att lätt brännolja, genomsnittlig ränta på bostadslån, bränslen för persontransportmedel och tv-apparater blev billigare. Från februari till mars var månadsförändringen av konsumentpriserna -0,2 procent, vilket bland annat berodde på att priset på bensin gick ned.

I mars steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt med 0,6 procent, vilket är en lägre inflationstakt jämfört med februari då inflationstakten var 1,0 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2019 bidrog främst livsmedel (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre priser på el som påverkade inflationstakten nedåt med 0,6 procentenheter. Från februari till mars sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i mars preliminärt 0,7 procent (1,2 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 1,2 procent (1,6 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (1,1 procent i februari) och Sveriges 0,8 procent (1,3 procent i februari). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 2,4 procent) och Cypern, Italien, Portugal samt Spanien den långsammaste (med 0,1 procent vardera). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2019 ca 3,8 procent (4,0 procent i januari).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 20 maj 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax