Konsumentprisindex mars 2021

Inflationstakten 0,6 procent i mars

På grund av coronapandemin och de rådande restriktionerna kunde tyvärr prisinsamlarna/intervjuarna inte samla in alla prisuppgifter på Åland i mars. Därför har det varit nödvändigt att imputera flera priser än vanligt (statistiska uppskattningar). Således är uppgifterna för konsumentprisindex i mars inte lika pålitliga som vanligt.

De åländska konsumentpriserna steg med 0,6 procent i mars 2021 jämfört med mars 2020, i februari var ökningstakten 0,3 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången mest (med 0,4 procentenheter nedåt). Från februari till mars sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i mars 2021 jämfört med mars 2020 (0,9 procent i februari). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare bensin, diesel, egnahemshusfastigheter, cigaretter samt ombyggnad av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att genomsnittlig ränta på bostadslån, hotellrum, räntor på konsumtionskrediter, öl på restaurang och tv-apparater blev billigare. Från februari till mars var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent, vilket bland annat berodde på att priset på bränslen gick upp.

I mars steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är en uppgång från februari då förändringen var 1,5 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2020 bidrog främst högre kostnader för boende (med 0,8 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framför allt av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i mars estimerat till 1,3 procent (0,9 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent (0,9 procent i februari) och Sveriges 2,1 procent (1,8 procent i februari). Av EMU-länderna hade Luxemburg den snabbaste ökningstakten (med 2,4 procent) och Grekland den långsammaste (med -2,0 procent). För EU länderna var ökningstakten i februari 2020 ca 1,3 procent (1,2 procent i januari), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2020 ca 2,4 procent (2,2 procent i januari).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 maj 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax