Konsumentprisindex mars 2022

Inflationstakten 5,4 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 5,4 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021, i februari var ökningstakten 3,4 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 2,1 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon, hälsovård samt utbildning motverkade uppgången marginellt. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,8 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 5,8 procent i mars 2022 jämfört med mars 2021 (4,5 procent i februari). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, bensin, diesel och ombyggnad av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, undersöknings- och behandlingsavgifter, genomsnittlig ränta på bostadslån, receptbelagda läkemedel som inte ersätts och linjetrafik med fartyg blev billigare. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 1,5 procent, vilket bland annat berodde på dyrare diesel jämfört med förra månaden.

I mars steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 6,1 procent, vilket är en uppgång från februari då förändringen var 4,5 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2021 bidrog främst högre el- och drivmedelspriser (med 1,1 procentenheter uppåt vardera). Det var även märkbara prisuppgångar inom livsmedel och alkoholfria drycker samt inventarier och hushållsvaror. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,7 procent, månadsförändringen påverkades framförallt av högre priser på el och drivmedel.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i mars estimerat till 7,5 procent (5,9 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 5,8 procent (4,4 procent i februari) och Sveriges 6,3 procent (4,4 procent i februari). Av EMU-länderna hade preliminärt Litauen den snabbaste ökningstakten (med 15,6 procent) och Malta den långsammaste (med 4,6 procent). För EU länderna var ökningstakten i februari 2021 ca 6,2 procent (5,6 procent i januari), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2021 ca 6,8 procent (6,5 procent i januari).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 13 maj 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax