Konsumentprisindex mars 2024

Inflationstakten 3,9 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 3,9 procent i mars 2024 jämfört med mars 2023, i februari var ökningstakten 3,4 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 1,7 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen diverse varor och tjänster (med 1,3 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt hälsovård motverkade uppgången marginellt. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2024.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,2 procent i mars 2024 jämfört med mars 2023 (ökningstakten var 3,0 procent i februari). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare utrikes paketresor utanför EU. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, barndagvård och grönsaker blev billigare. Från februari till mars sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent, vilket bland annat berodde på lägre elpriser.

I mars steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 4,1 procent, en nedgång från februari då ökningstakten var 4,5 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2023 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,4 procentenheter uppåt) samt räntekostnader, bostadsrätt (med 0,7 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el samt dieselolja (som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter respektive 0,2 procentenheter). Månadsförändringen från februari till mars var 0,1 procent, månadsförändringen har främst påverkats nedåt av lägre priser på rekreation och kultur (med 0,2 procentenheter nedåt). Flera varugrupper hade en svag påverkan uppåt på månadsförändringen.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i mars estimerat till 2,4 procent (2,6 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (1,1 procent i februari) och Sveriges 2,3 procent (2,6 procent i februari). Av EMU-länderna hade Kroatien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 4,9 procent) och Litauen den långsammaste (med 0,3 procent). För EU länderna var ökningstakten i februari 2023 ca 2,8 procent (3,1 procent i januari), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2023 ca 6,9 procent (6,4 procent i januari).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 maj 2024

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax