Konsumentprisindex november 2008

Inflationstakten fortsätter att sjunka
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, sjönk till 2,7 procent i november från 4,4 procent i oktober. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog till den totala uppgången (med 1,3 respektive 0,9 procentenheter). Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna "kläder och skodon" (med 0,1 procentenheter), "transport" (med 0,6 procentenheter) samt "kommunikationer" (med 0,2 procentenheter). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna i snitt med 1,2 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i november på årsbasis med 3,6 procent jämfört med 4,4 procent i oktober. Ökningen det senaste året berodde framförallt på högre priser på livsmedel och boende, medan uppgången främst dämpades av lägre priser på flytande bränslen, personbilar, hemelektronik och datorer. De finska konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,5 procent från oktober till november.

De svenska konsumentpriserna föll tillbaka till 2,5 procent på årsbasis i november från 4,0 procent i oktober. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 1,9 procentenheter), men även högre livsmedelspriser påverkade inflationstakten uppåt (med 0,7 procentenheter). Den totala uppgången motverkades främst av prissänkningar på hemelektronik och drivmedel (med 0,5 respektive 0,4 procentenheter). Från oktober till november sjönk de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,8 procent.  

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i november preliminärt 2,1 procent och för EU länderna (EICP) preliminärt 2,8 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt i november på årsnivå 3,5 procent och Sveriges 2,4 procent. 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.