Konsumentprisindex november 2009

Inflationstakten ökar igen

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,0 procent i november, i oktober var den negativ, -0,2 procent. Det var främst högre priser inom huvudgruppen "transport" som bidrog till den totala uppgången (med 0,8 procentenheter). Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar främst inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" (med 0,6 procentenheter). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i snitt 0,1 procent.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan oktober och november steg livsmedelspriserna på Åland med 1,5 procent (i Finland med 1,8 procent). Sedan november ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 4,2 procent och i Finland med 4,7 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i november på årsbasis med 0,9 procent, jämfört med -1,5 procent i oktober. Konsumentpriserna sjönk främst på grund av lägre räntor. Samtidigt motverkades nedgången främst av högre priser på alkoholdrycker, restaurang- och cafépriser samt högre hyror och bränslepriser. Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,1 procent från oktober till november.

De svenska konsumentpriserna sjönk i snitt med 0,7 procent på årsbasis i november, jämfört med -1,5 procent i oktober. Främst bidrog lägre räntekostnader för egnahemsägare till den totala nedgången, medan högre bensinpriser motverkade nedgången mest. Från oktober till november var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i november preliminärt 0,5 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,0 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (0,6 procent i oktober) och Sveriges 2,4 procent (1,8 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (2,1 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,8 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.