Konsumentprisindex november 2012

Inflationstakten minskade till 1,9 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 1,9 procent i november jämfört med november 2011, i oktober var inflationstakten 2,9 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kommunikationer" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" dämpade inflationen (med 0,2 procentenheter respektive 0,1 procentenheter). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,9 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,2 procent i november på årsbasis, i oktober var ökningstakten 2,6 procent. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre alkohol- och tobakspriser jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades uppgången mest av lägre räntor jämfört med året innan. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med 0,3 procent.

I november sjönk de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent på årsbasis, vilket är en nedgång sedan oktober då inflationen var 0,4 procent. I Sverige bidrog lägre ränekostnader på boende mest till den totala nedgången (med 0,7 procentenheter) medan högre priser på livsmedel samt höjda hyror motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter  vardera). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i november preliminärt 2,2 procent (2,5 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,4 procent (2,6 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,2 procent (3,5 procent i oktober) och Sveriges 0,8 procent (1,2 procent i oktober). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Estland den snabbaste ökningstakten (3,8 procent) och Grekland den långsammaste (0,4 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 december 2012

Kommande publicering preliminärt 16 januari 2013