Konsumentprisindex november 2014

Inflationstakten 1,1 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i november 2014 jämfört med november 2013, i oktober var ökningstakten 0,9 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "inventarier, hushållsutrustning o rutinunderhåll", "transport" samt "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter vardera). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i november på årsbasis, samma ökningstakt som i oktober. I november steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker samt högre restaurang och kafépriser liksom av dyrare underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i november mest av billigare livsmedel, bränslen samt hemelektronik. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,2 procent, vilket främst berodde på billigare bränslen och livsmedel.

I november sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis med i genomsnitt 0,2 procent, vilket är en nedgång sedan oktober då inflationstakten var -0,1 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan november 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,5 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror samt livsmedel och alkholfria drycker som bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter vardera). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.    

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i november preliminärt 0,3 procent (0,4 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,4 procent (0,5 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (1,2 procent i oktober) och Sveriges 0,3 procent (samma som i oktober). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (med 1,5 procent) och Grekland den långsammaste med -1,2 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2014 ca 2,5 procent (i september var ökningstakten ca 2,6 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 december 2014 

Kommande publicering preliminärt 16 januari 2015