Konsumentprisindex november 2015

Inflationstakten 0,3 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i november 2015 jämfört med november 2014, i oktober var ökningstakten 0,7 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "kläder och skodon", "rekreation och kultur" samt "diverse varor och tjänster" mest på den totala uppgången (med 0,1 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bänslen" samt "kommunikationer" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt).  Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i november på årsbasis med 0,2 procent (-0,3 procent i oktober). I november sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av genomsnittsräntor på bostadslån och bränslen. Den största uppgången jämfört med året innan på grund av högre fordonsskatt samt hyror och vederlag. Från oktober till november var förändringen av konsumentpriserna -0,2 procent.

I november steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är oförändrat från oktober. Till den totala uppgången sedan november 2014 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,3 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,7 procentenheter. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i november preliminärt 0,2 procent (0,1 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,1 procent (0,0 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,2 procent (-0,3 procent i oktober) och Sveriges 0,8 procent (0,9 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,4 procent) och Cypern den långsammaste med -1,5 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2015 ca 2,5 procent (2,4 procent i september).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2010=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 december 2015

Kommande publicering preliminärt 14 januari 2016